Regulamin

Všeobecné Podmínky Smlouvy o Prodeji

 

§ 1 Všeobecná ustanovení

 

Všeobecné Podmínky Smlouvy o Prodeji (polsky Ogólne Warunki Umów Sprzedaży - OWUS, česky dále jako VPSP) v případě, kdy chybí jiné písemné ujednání, stanovují zásady pro uzavírání a rovněž i plnění smluv o prodeji zboží mezi společností CERPOL A. Buba Sp. k. (CERPOL A. Buba kom. spol.) – dále uváděná jako Cerpol, a nabyvateli, dále uváděnými jako Zákazníci, kteří jsou podnikateli ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 – občanský zákoník.

Rámec těchto Podmínek vymezuje norma čl. 384 občanského zákoníku.

 

1. Tyto Podmínky tvoří Smlouvu/jsou nedílnou součástí Smlouvy a musí být doručeny Zákazníkům při podání objednávky nebo při uzavření smlouvy, prostřednictvím elektronické emailové adresy nebo faxu, a to takovým způsobem, aby si je Zákazník mohl uschovat a zobrazit v běžném postupu činností.

 

2. Tyto VPSP jsou považovány za Zákazníkem akceptované v okamžiku podání objednávky. Pozdější změny VPSP nemají vliv na obsah uzavřené smlouvy, pokud se strany nedomluvily jinak.

 

3. Strany mohou odstoupit od těchto VPSP cestou smlouvy, která musí být pod hrozbou neplatnosti uzavřena  pouze písemnou formou. Uzavření dodatečné dohody má za následek vyřazení příslušných ustanovení VPSP, místo nichž budou uplatněny body dohody mezi stranami.

 

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

 

1. Inzeráty, reklamy, v tom i katalogy, prospekty, plány, fotografie, obrázky, údaje týkající se hmotnosti a rozměrů nabízeného zboží, šablony, nákresy, vzory a dokumenty podobného charakteru, a také veškeré informace tohoto typu adresované všem nebo jednotlivým osobám, nemají závazný charakter, je třeba je chápat pouze jako pozvánku k uzavření smlouvy.

2. Objednávku může podat Zákazník přímo v sídle Prodávajícího (Cerpol), na pobočkách firmy Cerpol a se souhlasem  Zákazníka prostřednictvím faxu nebo elektronickou formou na emailovou adresu. Stejnou formou ve lhůtě 7 pracovních dnů může být provedeno prohlášení firmy Cerpol o přijetí objednávky.

3. K uzavření smlouvy o prodeji dochází v momentu, kdy bylo firmou Cerpol provedeno prohlášení o přijetí objednávky.

4. Prohlášení o přijetí objednávky podané s výhradou změn nebo s doplňků vyžaduje souhlas Zákazníka s avizovanými změnami/doplňky.

5. Termín realizace začíná dnem, kdy je objednávka potvrzena, ale ne dříve, dokud Zákazník nepředloží potřebné dokumenty tak, jak byla objednávka oboustranně potvrzena, a ne dříve než po obdržení dohodnuté platby. Všechny termíny písemně potvrzené firmou Cerpol jsou závazné, pokud byly výše uváděné termíny a závazky ze strany Zákazníka splněny, a pokud ale se neobjeví okolnosti, které jsou na firmě Cerpol nezávislé a které nelze předvídat, jenž lze sice zařadit, ale nelze pouze omezit na opoždění způsobená dodavateli zboží, vyšší mocí. V takovém případě je Dodací Lhůta prodloužena o dobu zpoždění. Veškeré nároky ve prospěch Zákazníka v souvislosti s opožděním nebo nemožností dodávky jsou vyhrazeny.

6.V případě, kdy obchodní zaměstnanci nebo obchodní zástupci firmy Cerpol uzavřou dodatečné, ústní dohody nebo poskytnou ujištění a přísliby vybočující mimo rámec těchto VPSP nebo písemné smlouvy, musí být tyto v každém případě písemně potvrzeny firmou Cerpol, jinak jsou neplatné.

7. Cerpol v rámci smlouvy o prodeji zboží neposkytuje montážní služby.

 

 

§ 3 Podmínky realizace objednávky

 

1. Dodržení dohodnutých termínů realizace objednávky vyžaduje lhůtní splnění všech úkonů ze strany  Zákazníka a také dodržení ze strany Zákazníka dohodnutých platebních podmínek a ostatních závazků. V případě polhůtního splnění těchto požadavků může dojít k odpovídajícímu prodloužení dodacích lhůt prodaných věcí.

2. Termín realizace objednávky se považuje za dodržený v okamžiku, kdy zboží opustilo firmu Cerpol  nebo v okamžiku sdělení informace o připravenosti zboží k odběru.

3. Termín realizace objednávky bude dodržen, pokud se neobjeví okolnosti, které jsou na firmě Cerpol nezávislé a nelze je předpokládat, které lze sice zařadit, ale nelze je pouze omezit na opoždění způsobená dodavateli zboží, vyšší mocí nebo také na jiné okolnosti, ze které Cerpol nenese odpovědnost. Termín realizace objednávky je prodloužen o dobu opoždění. Za takových okolností jsou veškeré nároky Zákazníka v souvislosti s opožděním nebo nemožností dodávky vyhrazeny.

4. V případě, kdy vinu za opoždění při vydání předmětu prodeje nese firma Cerpol a opoždění trvá i přes upomínky a stanovení dodatečného termínu, ne kratšího než 7 pracovních dnů, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě opoždění dodávky zboží, stejně jako i odběru zboží podléhajícího prodeji ze skladu z příčin, které jsou na straně Zákazníka, má firma Cerpol právo po uplynutí dodatečného termínu, ne kratšího než 7 pracovních dnů, odstoupit od smlouvy.

6. V případě nepřítomnosti Zákazníka nebo osoby, která je jím písemně zmocněna k odběru zboží na dohodnutém místě a časovém úseku, a také v případě neodůvodněného odmítnutí převzetí zboží nese Zákazník náklady na jeho dodání v souladu s náklady na realizované služby dodávky.

7. Cerpol informuje Zákazníka o přijetí zboží do skladu firmy Cerpol. Zákazník je zatížen náklady na skladování počínaje od 16. pracovního dne ode dne dodávky zboží do skladu firmy Cerpol ve výši 0,1%  hodnoty netto neodebrané objednávky a objednaného zboží / počítáno na den – pokud se ale strany individuálně nedohodnou v otázce skladování objednaného zboží v depozitním skladu Firmy Cerpol.

8. Přípustné jsou dílčí dodávky, pokud však něco jiného nevyplývá z individuálních ujednání realizace objednávky. Dílčí dodávky mají být uskutečněny v časovém úseku stanoveném smlouvou.  

9. Přípustný je dílčí prodej. V případě opoždění v dílčím plnění služby/dodávané po částech může Zákazník vyznačit příslušný dodatečný termín, ne kratší než 14 pracovních dnů,  a po jeho bezvýsledném uplynutí odstoupit od smlouvy v takovém rozsahu, v jakém smlouva nebyla ještě realizována.

 

 

§ 4 Převzetí rizika, odběr

 

1. Riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží přechází na Zákazníka v okamžiku vydání zboží.

2. V případě prodeje s transportní službou prováděnou Prodávajícím, eventuálně třetí osobou, které Prodávající tento transport zboží zadal, Kupující bere na vědomí, že dodávka spočívá výhradně v dodání Zboží na uvedenou adresu a netýká se vyložení, ani odnesení Zboží, a rovněž, že Prodejce nenese odpovědnost za případné poškození Zboží, k němuž došlo při vykládání nebo jeho odnášení.  

3. Jestliže dodávku věcí vykonává přepravce, který profesionálně převáží věci daného druhu, konající na Příkaz Zákazníka, pak vydání zboží a převzetí rizik nastává v okamžiku, kdy firma Cerpol vydá přepravci zboží.

4. Každé poškození, které vzniklo během transportu, je nutné neprodleně nahlásit přepravní firmě k verifikaci. Objednávající musí žádat potvrzení o podání reklamace. Zákazník je povinen neprodleně prohlédnout zboží se zohledněním charakteru daného zboží.

5. Odpovědnost Přepravce stanovují zvláštní předpisy.  

 

 

§ 5 Ceny, splatnost

 

1. V případě osvětlení nabízeného Prodejcem jsou náklady na utilizaci oprav a zdrojů světla připočítány k ceně  netto zboží. Tato částka bude pokaždé uvedena na faktuře jako položka KGO (Náklad na Hospodaření s Odpady, polsky Koszt Gospodarowania Odpadami).

2. Termín splatnosti je uveden na faktuře. Za termín zaplacení se považuje den, kdy je částka připsána na účet firmy Cerpol. V případě překročení termínu splatnosti si firma Cerpol naúčtuje úroky ve výši dvojnásobku výše zákonných úroků z prodlení  (maximální úroky za prodlení). V případě, budou maximální úroky nižší než  zákonné úroky z prodlení, firmě Cerpol náleží úroky ve výši zákonných úroků z prodlení.

3. Jestliže je Zákazník v prodlení se zaplacením ceny za dodanou část zboží anebo jestliže je vzhledem k jeho majetkové situaci pochybné, zda dojde k zaplacení ceny za část zboží, která má být dodána později v termínu, firma Cerpol pozdrží dodání dalších částí objednaného zboží. Jestliže Zákazník v 7 denní lhůtě neposkytne zajištění splatnosti, Cerpol může od uzavřené smlouvy v nesplněné části odstoupit.

4. Cerpol si může vyhradit prodej věci s výhradou vlastnictví prodané věci až do uhrazení ceny.

5. Prodlení Zákazníka v odběru nebo přijetí zboží a také trvající reklamační proces nemá vliv na vymahatelnost povinnosti Zákazníka z titulu zaplacení prodejní ceny.

 

§ 6 Ručení

 

1. Cerpol nabízí zboží prosté právních vad a také prosté vad fyzických.

2. Cerpol nabízí rovněž zboží v jiné jakosti než I., z expozice, z výprodejního stánku.  Toto zboží může vykazovat stopy používání, montáže nebo může být přeceněno kvůli vadám glazury, rozdílům v odstínech a skvrnám, odchylkám v rozměrech zahrnujícím: délku, šířku, nedodržení pravého úhlu, zakřivení stran, zakřivení středu, poškození, chybějící rektifikaci nebo též fasetě, a také vzhledem k dekompletaci. Dodatečně se může vyskytnout: chybějící originální obal, poškození produktu, jež zahrnuje škrábance, poškození, praskliny, ušpinění. O výše uvedeném byl Zákazník informován před uzavřením smlouvy.

3. Odpovědnost z titulu ručení za fyzické vady nastává pouze a výhradně tehdy, když zboží nemá vlastnosti, které věc tohoto druhu musí mít vzhledem k účelu ve smlouvě označenému anebo vyplývajícímu z okolností nebo také, když bylo zboží vydáno v neúplném stavu.

4. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží z hlediska jeho shodnosti s objednávkou, zejména z hlediska kompletnosti, eventuálních škrábanců, ztráty, barvy a doplňkově také z hlediska odstínu a rozměrů, porovnávaje zboží z různých balení, v době a způsobem schváleným u věcí různého druhu. Po zamontování zboží nebudou reklamace týkající se výše uvedeného zohledněny. O zjištěných atypiích je Zákazník povinen neprodleně písemnou formou uvědomit firmu Cerpol, nejpozději však do 7 dnů po zjištění vady.

5. Zákazník je povinen po předchozí dohodě s firmou Cerpol neprodleně, nejpozději do 7 dnů od obdržení zpětné informace od firmy Cerpol, doručit vadnou věc nebo její vzorek na místo, které je uvedeno ve smlouvě o prodeji, eventuálně fotografickou dokumentaci věci nebo také zpřístupnit firmě Cerpol věc v místě, na kterém se nachází, v případě, kdy je vzhledem k její povaze nebo k upevnění doručení věci nemožné nebo mimořádně obtížné. Projednání požadavku Zákazníka bude provedeno neprodleně, nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy Zákazník učinil za dost podmínkám stanoveným v předchozí větě.

6. V rámci odpovědnosti z titulu ručení firma Cerpol vymění zboží za zboží prosté vad anebo vadu odstraní ve lhůtě 14 pracovních dnů od oznámení Zákazníkovi uznání oprávněnosti jeho požadavku v mezích tohoto uznání.

7. Zákazník bere na vědomí, že se objednané zboží může odstínem různit od předloženého vzorku zboží nebo zboží z expozice, vzhledem k rozdílům ve výrobních šaržích a rovněž vzhledem k přirozeným procesům stárnutí vzorků a expozice (např. blednutí, zežloutnutí, oxidace, matnutí a jiné fyzikochemické procesy).

8. Zákazník bere na vědomí, že v případě materiálu, jakým je přírodní dřevo, se může zboží z něho vyrobené lišit od vzorků prezentovaných Prodejcem a také mezi sebou v rozsahu odstínu, struktury a kresby prvků z kompaktního dřeva a dýhovaných. Tyto vlastnosti jsou dokladem přírodního původu materiálu.

9. Zákazník bere na vědomí, že v případě materiálu, jakým je přírodní kůže, se zboží z něho vyrobené může lišit od vzorků prezentovaných Prodejcem a mezi sebou v rozsahu zabarvení, odstínu, struktury povrchu a výskytu takových známek jako jsou: jizvy, vrásky, žilky, stopy po kousnutí hmyzu, apod. Tyto vlastnosti jsou dokladem přírodního původu materiálu.

10. Zákazník bere na vědomí, že v případě materiálu, jakým je přírodní kámen a mramorový konglomerát, vytvořeném na bázi přírodních kamenů, se zboží z něho vyrobené může nevýznamně lišit od vzorků prezentovaných Prodejcem a mezi sebou v rozsahu zabarvení, odstínu a struktury povrchu. Tyto vlastnosti jsou dokladem přírodního původu materiálu.

11. Zákazník bere na vědomí, že v případě keramického materiálu, zboží z něho vyrobené se může lišit od expozice a také od vzorků prezentovaných Prodejcem. Přípustné jsou rozdíly mezi základní dlaždicí a dekorativním prvkem a mezi dekorativními prvky.  Tyto vlastnosti souvisí se specifikem výrobního procesu keramických dlaždic.

12. Zákazník bere na vědomí, že v případě klinkeru se zboží z něho vyrobené může lišit od expozice, a také od vzorků prezentovaných Prodejcem.  Přípustné jsou rozdíly mezi základní dlaždicí, stupnicí, rohovou stupnicí, soklem, fasádovou obkládačkou, podstupnicí,  parapetem  z hlediska odstínu, odchylky v rozměrech zahrnujících délku, šířku a tloušťku. Tyto vlastnosti vyplývají ze specifiky výrobního procesu klinkeru.

13. Zákazník bere na vědomí, že v případě mozaiky poškození a drobné rozdíly v rozměrech vyplývají ze specifiky výrobního procesu mozaiky a jsou pro mozaiky charakteristické.

14. Veškeré pokyny (informace, technická doporučení apod.) poskytované firmou Cerpol, jedním ze zaměstnanců firmy Cerpol nebo jinou osobou, kterou firma Cerpol zmocnila, mají nezávazný charakter – ledaže by se příslušné informace staly následkem evidentního ujednání provedeného, pod hrozbou neplatnosti, písemnou formou součástí smlouvy.

15. Cerpol nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržování pokynů týkajících se využití,  používání, servisování a údržby zboží a varování umístěných na zboží.

16. Občanská odpovědnost firmy Cerpol je omezena pouze a výhradně na úmyslné konání a rovněž zjevnou nedbalost.

17. Cerpol nepřipouští vrácení zboží. Cerpol může souhlasit s vrácením zboží, pokud se toto nachází v továrních obalech a nenese stopy instalace, v termínu dvou týdnů od data nákupu s podmínkou, že firma Cerpol má ve stavu ve skladu zboží, které má tentýž odstín a kalibraci.

Nelze vrátit zboží, které je jiné jakosti než I. – v souladu se záznamem v bodě 2 § 6.

Zboží dovezené na indiviuální objednávku nelze vrátit.

 

§ 7 Závěrečná ustanovení

 

I U transakcí mezi firmou Cerpol a tuzemskými podnikateli (jejichž sídlo/místo bydliště se nachází na území Polské republiky) se uplatňují níže uvedená ustanovení:

 

1. Cerpol si vyhrazuje právo na změnu VPSP . Změna ustanovení VPSP se netýká objednávek, které byly přijaty k realizaci před změnou.

2. V rozsahu, který není upraven, se uplatňují předpisy zákona z 23. dubna 1964 – občanský zákoník.

3. Pro právní vztah vyplývající z uzavřené smlouvy se uplatňuje výhradně Polské Právo a jurisdikce obecných Polských Soudů. Předpisy Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží z 11. dubna l980 se neuplatňují.

4. Soudem příslušným pro řešení sporů vzniklých ze smlouvy o prodeji je Soud místně příslušný vzhledem k hlavnímu sídlu firmy Cerpol.

 

II U transakcí mezi firmou Cerpol a podnikateli, jejichž sídlo/místo bydliště se nachází mimo území Polské republiky (zahraniční subjekty) se uplatňují níže uvedená ustanovení:

 

1. Cerpol si vyhrazuje právo na změnu VPSP . Změna ustanovení VPSP se netýká objednávek přijatých k realizaci před změnou.

2. V rozsahu, který není upraven, se uplatňují předpisy polského zákona z 23. dubna 1964 – občanský zákoník.

3. Pro právní vztah vyplývající z uzavřené smlouvy se uplatňuje výhradně Polské Právo. Předpisy Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží z 11. dubna l980 se neuplatňují a uplatňuje se Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu ze dne 7. června 1968.

4. V případě eventuálních sporů se Cerpol a Zákazník podřídí rozhodnutí Arbitrážního Soudu při Polské hospodářské komoře ve Varšavě podle Směrnice tohoto Soudu a rovněž podle polského práva.

 

 

 

 

Ver.20161219-02

 

product